แอพพลิเคชันสำหรับผู้เล่นA-Math

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกาญจน์ แสนกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเกมต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันซึ่งจะมีข้อดีและข้อเสียเเตกต่างกันออกไป เช่นเกมที่ช่วยฝึกฝนทักษะในด้านการคิดคำนวณ การวางแผน เป็นต้น

ผู้จัดจัดได้เห็นความสำคัญของเกมA-Math แต่เนื่องจากการเล่นมีกฎกติกาในการเล่น แต่ผู้เล่นบางคนจำกติกาไม่ได้ครบทุกข้อ ผู้จัดทำจึงสนใจในการทำแอพพลิเคชันรวมกติกาในการเล่นไว้เพื่อส่งเสริมให้คนเล่นเกมเพื่อการศึกษามากขึ้น