ฟิล์มแอคทีฟชีวภาพจากเปลือกถั่วลิสงร่วมกับสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของขนมเปี๊ยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภพ ศิริธีรโชติ, พรกช คงวิทยา, เรืองเนตร ขจิตวิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชวิมา จีนหมั้น, ​เฉลิมขวัญ จันดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการใช้พลาสติก และโฟมกันอย่างแพร่หลายในการนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนม โดยในจังหวัดตรังก็มีขนมขึ้นชื่อมากมายดังเช่น ขนมเปี๊ยะซึ่งใช้พลาสติกเหล่านี้มาเป็นบรรจุภัณฑ์เช่นกันหากมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างบรรจุภัณฑ์แอคทีฟชีวภาพจะช่วยลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ที่นำมาเป็นส่วนผสมในการผลิต จากการศึกษาพบว่าเปลือกถั่วลิสงมีองค์ประกอบของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส(CMC) ที่สามารถนำมาผลิตฟิล์มแอคทีฟชีวภาพได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการผลิตฟิล์มแอคทีฟชีวภาพจากเปลือกถั่วลิสงร่วมกับสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู เพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาของขนมเปี๊ยะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแก้ไขปัญหาระยะเวลาการเก็บรักษาและคงคุณภาพของขนมเปี๊ยะ โดยนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาผลิตฟิล์มแอคทีฟชีวภาพที่มีคุณสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดเชื้อรา โดยใช้เปลือกถั่วลิสงเป็นส่วนผสมในการผลิตร่วมกับสารสกัดจากกานพลูและศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติต่อไปนี้คือ ระยะเวลาการยืดอายุของขนมเปี๊ยะ ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา ความหนา ความยืดหยุ่น น้ำหนักและขนาด พบว่าสามารถผลิตฟิล์มแอคทีฟชีวภาพที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับบรรจุภัณฑ์ทั่วไป ทั้งยังเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาขนมเปี๊ยะได้นานขึ้นจากปกติ ดังนั้นสรุปได้ว่าฟิล์มแอคทีฟชีวภาพที่ผลิตจากเซลลูโลสของถั่วลิสงผสมกับสารสกัดกานพลูสามารถยืดอายุของขนมเปี๊ยะ และช่วยลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกวิธีหนึ่ง