มหัศจรรย์ลำดับพีทาโกรัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภากร ศุภรานนท์, อรชิญา สุรภักดี, ด.ญ.ภคพร ศิกษมัต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง''มหัศจรรย์ลำดับพีทาโกรัส"มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากกับความยาวด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่สอดคล้องกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ลำดับเลขคณิต ลำดับพหุนามและระบบสมการเชิงเส้น โดยสามารถหาความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่สอดคล้องกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้จากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก