เครื่องเก็บขยะและปล่อยจุลินทรีย์บนผิวน้ำจากพลังงานโซล่าเซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักษณา ลั่นสุวรรณ, จุรีรัตน์ เมฆประสิทธิ์, ศิรามล กุมุดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, อนันตศักดิ์ เหมเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเก็บขยะและปล่อยจุลินทรีย์บนผิวน้ำจากพลังงานโซล่าเซลล์ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาการประดิษฐ์เครื่องเก็บขยะและปล่อยจุลินทรีย์บนผิวน้ำจากพลังงานโซล่าเซลล์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเก็บขยะและปล่อยจุลินทรีย์บนผิวน้ำจากพลังงานโซล่าเซลล์ และศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการยับยั้งสารอินทรีย์ในน้ำ ซึ่งสามารถทำได้โดยการนำเหล็กกล่องมาประกอบเป็นสี่เหลี่ยม มีความกว้างอยู่ที่ 30 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร และนำโฟมมาประกบข้างเพื่อใช้เป็นทุ่นลอย ติดตั้งแผงวงจรโดยเขียนโปรแกรมด้วยแอพพลิเคชัน Arduino loT Cloud Remote เชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino ด้วยสาย USB และนำแผงโซล่าเซลล์ไปวางไว้ด้านบนของสิ่งประดิษฐ์ที่รองด้วยตะแกรงย่างปลา จากนั้นนำมอเตอร์และใบพัดมาติดตั้งที่ด้านข้างของสิ่งประดิษฐ์ เพื่อทำให้สิ่งประดิษฐ์สามารถเคลื่อนที่ได้ และติดกล่องจุลินทรีย์ไว้ด้านข้างเพื่อปล่อยจุลินทรีย์ลงบนผิวน้ำ