เกมเรียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุชิต กะเดช, ไชยวัฒน์ บุญชิต, พัชรพล ศรชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร เสียมไหม, วีระยุทธิ์ นิลละออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันในกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจศัพท์ภาษาอังกฤษ เราจึงเสนอเกมซึ่งเป็นสิ่งที่เยาวชนสนใจมากกว่า โดยเราเสนอเกมเรียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยจะเน้นคำศัพท์ที่พบเจอบ่อยในชีวิตประจำวัน โดยจะนำเสนอเกมในรูปแบบ 2D เป็นการให้ผู้เล่นกดเลือกสิ่งของที่อยู่ในห้องนั้นและให้เรียงคำศัพท์โดยจะมีการจับเวลาในแต่ละด่าน โดยหลังจบด่านจะมีการสรุปผลว่าผู้เล่นนั้นเข้าใจในคำศัพท์ได้ดีมากน้อยแค่ไหน