คอนโดปลูกพืช เพื่อย่อยสลายเศษอาหารและบำบัดน้ำจากเศษอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรายุส ทาฟุ่น, ณัฏฐพล อินตาคำ, มนัสวีร์ พิทักษ์พล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สวรรยา ขวานเพชร, ราตรี ยะคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์