การทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นกะเพรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัทร ตันธนาภินันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการนำอินทรียวัตถุต่างๆที่ได้จากพืชมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการนำไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้วิธีการหมักปุ๋ยชีวภาพเป็นแบบน้ำเพราะได้ผลผลิตออกมาในระยะเวลาที่รวดเร็วมากกว่าปุ๋ยชีวภาพแบบแห้ง ผู้จัดทำได้ทำปุ๋ยชีวภาพขึ้นจากอินทรียวัตถุที่ต่างกัน 2 ชนิดและนำมาเปรียบเทียบและเลือกปุ๋ยชีวภาพที่ประสิทธิภาพสูงกว่าไปทำการทดสอบ โดยการนำปุ๋ยชีวภาพที่ทำขึ้นและผ่านการเปรียบเทียบกันมาแล้ว มาเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี และศึกษาประสิทธิภาพว่าสามารถเจริญเติบโตได้มากกว่าหรือเท่ากันกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่ สังเกตการณ์เจริญเติบโตจากการวัดส่วนสูงและการนับจำนวนใบของต้นพืช โดยทางผู้จัดทำได้เลือกพืชที่นำมาใช้ทดสอบประสิทธิภาพเป็นต้นกะเพรา เพราะต้นกะเพรามีระเวลาการเจริญเติบโตที่มีความเหมาะสมต่อระยะเวลาในการทำการทดลอง