การพัฒนาสารดูดซับในแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงจากเซลลูโลสที่ผลิตได้จากแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาภา อินทรีย์, สิรินทิพย์ ทองทับ, นวพชร เมืองงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี กมล, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงที่สำเร็จรูปเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่รักสัตว์เลี้ยง ช่วยฝึกลักษณะนิสัย การขับถ่ายที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยง โดยแผ่นรองซับอนามัยของสัตว์ที่สำเร็จรูปมีการบรรจุสารดูดซับยิ่งยวด ซึ่งมีอัตราการย่อยสลายต่ำ จัดเป็นสารเคมีที่เป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังพบว่าสัตว์เลี้ยงมักกัดแทะแผ่นรองซับ ทำให้สัตว์เลี้ยงสัมผัสหรือได้รับสารดูดซับเข้าสู่ร่างกาย จึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงตามมา

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ การใช้เซฃลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรียมีการนำมาประยุกต์ใช้มากขึ้น แบคทีเรียที่นิยมใช้ในการผลิตเซลลูโลสและดีที่สุดคือ Acetobacter xylinum เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างมีทั้งแบบกลมและแบบแท่ง ซึ่งเซลลูโลสที่ได้ออกมาจากแบคทีเรียจะมีความบริสุทธิ์สูง และบริสุทธิ์สูงกว่าเซลลูโลสจากพืช เนื่องจากไม่มีเฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และเพคติน ซึ่งมีคุณสมบัติคือ มีความสามารถในการอุ้มน้ำ และเส้นใยทนต่อแรงดึงเมื่อเทียบกับเซลลูโลสจากพืช มีการจัดเรียงตัวคล้ายกับโครงสร้างของไฮโดรเจลที่มีพื้นที่ผิวมากและความพรุนสูง

คณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเซลลูโลสจากแบคทีเรียมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาการใช้แผ่นรองซับอานมัยสำเร็จรูปซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสัตว์เลี้ยงแทะ กัดแผ่นรองซับอนามัยซึ่่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และเพื่อให้มีความปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น