การศึกษาไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหงส์เหินในสภาวะปลอดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐิญาดา แก้วเกตุ, มนัสชนก กองไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกหอยเชอรี่มีส่วนในการเร่งการเจริญเติบโตของหงส์เหินในสภาพปลอดเชื้อ โดยการทดลองนี้ได้ใช้ชิ้นส่วนตาข้างของพืช (ลำต้นใต้ดิน) มาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติมไคโตซานที่ได้จากการสกัดจากเปลือกหอยเชอรี่ปริมาณ 1 ml, 2 ml, 3 ml และชุดควบคุมที่ไม่เติมไคโตซานในสภาวะปลอดเชื้อและทำการสังเกตผลการเจริญเติบโตของหงส์เหินในระยะเวลา 8 สัปดาห์