การสกัดกรดซิตริกจากสับปะรดเพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา oxidation ในผักและผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริศรา ทันแก้ว, วีรีย์วัลย์ ขันโอฬาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลาวัลย์ ศิริสุข, มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปริมาณกรดซิตริกที่สกัดจากสับปะรดเพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาoxidationในผักและผลไม้