ระบบแจ้งเตือนไฟเบรกขาดสำหรับรถยนต์ผ่านระบบเซนเซอร์ไร้สาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภากร พินิจสุวรรณ, จิรัชญา มิลเลอร์, ปกเกล้า เลาศิรินที

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์ปณต สมคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาระบบแจ้งเตือนไฟเบรกขาดสำหรับรถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ และศึกษาประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนไฟเบรกขาดสำหรับรถยนต์ โดยทำการออกแบบและสร้างระบบการแจ้งเตือนไฟเบรกขาดในรูปแบบของบอร์ดแสดงการทำงาน ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาระบบการทำงานครั้งที่ 2 และ 3 เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบดีที่สุด โดยพบค่า % ความผิดพลาดที่ 3.33 % เมื่อเทียบกับการศึกษาครั้งที่ 1 ที่พบ % ความคลาดเคลื่อนที่ 6.66 % และเมื่อทำการเฉลี่ย % ค่าความผิดพลาด จะพบว่า ระบบการทำงานของการแจ้งเตือนไฟเบรกขาดจะมีค่า % ความผิดพลาดที่ 4.44 %