อุปกรณ์ฟอกฆ่าเชื้อสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ Anubias Barteri ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำกระแสตรงแบบพัลส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลชนก มีเพียร, ญาณิศา บุญทาหอม, นิธิดา วงศ์สอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา สิทธิไพศาล, ชุติปภา เสียงเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง อุปกรณ์ฟอกฆ่าเชื้อสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ Anubias barteri ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำกระแสตรงแบบพัลส์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทดสอบประสิทธิภาพและสร้างอุปกรณ์ฟอกฆ่าเชื้อสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ A.barteri ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำกระแสตรงแบบพัลส์ การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ฟอกฆ่าเชื้อสำหรับการเพาะเลี้ยง A.barteri ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำกระแสตรงแบบพัลส์ และทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฟอกฆ่าเชื้อสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ A.barteri ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำกระแสตรงแบบพัลส์จากการทดลองพบว่า อุณหภูมิของสารละลายคลอรอกซ์ที่ในอุปกรณ์ฟอกฆ่าเชื้อสำหรับการเพาะเลี้ยง A.barteri จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำกระแสตรงแบบพัลส์มีอุณหภูมิคงที่ไม่ส่งผลต่อเนื้อเยื่อ A.barteri ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อุปกรณ์ฟอกฆ่าเชื้อสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ A.barteri ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำกระแสตรงแบบพัลส์สามารถลดการปนเปื้อนเชื้อราและแบคทีเรียใน A. barteri สามารถใช้วิธีการฟอกฆ่าเชื้อด้วยอุปกรณ์ฟอกฆ่าเชื้อแรงดัน 15 และ 20 โวลต์ สามารถลดปนการปนเปื้อนของเชื้อราชนิดมีผนังและแบบไม่มีผนัง มีสปอร์และแบบไม่มีสปอร์ และจากศึกษาเชื้อราที่มีสปอร์พบว่ามีเชื้อราสกุล Fusarium และแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบตามลำดับ