รถเข็นผู้พิการควบคุมด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะผ่านGyroscope

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราวิชญ์ ชื่นใจ, รวิชญ์ กฤษณรักษ์, ทัศพล วิเชียรบรรจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ ใจกันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน รถเข็นผู้พิการควบคุมด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะผ่าน Gyroscope โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารถเข็นผู้พิการที่สามารถควบคุมด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะผ่าน Gyroscope ในการกำหนดทิศทางของการเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองและเป็นแนวทางในการนำ Arduino nano และ Wireless มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อัจฉริยะ เพื่อบังคับรถเข็นผู้พิการ ในขั้นตอนการทำงานแบ่งออก 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะ ขั้นตอนการสร้างรถเข็นผู้พิการ และขั้นตอนการติดตั้งรถเข็น และอุปกรณ์อัจฉริยะ และจากการนำ Arduino nano และ Wireless มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อัจฉริยะผ่าน Gyroscope ในการใช้ควบคุมทิศทางของการเคลื่อนที่รถเข็นผู้พิการ ผลการทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมทิศทางของการเคลื่อนที่ทิศทางเดียวของรถเข็นผู้พิการที่ควบคุมด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะผ่าน Gyroscope และการทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมทิศทางของการเคลื่อนที่สองทิศทางเดียวของรถเข็นผู้พิการที่ควบคุมด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะผ่าน Gyroscope พบว่าประสิทธิภาพการควบคุมการเคลื่อนที่ทิศทางเดียวของรถเข็นผู้พิการที่ควบคุมด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะผ่าน Gyroscope พบว่าในช่วงน้ำหนัก 40 , 50 และ 60 กรัม สามารถควบคุมรถเข็นและไม่มีการเกิดข้อผิดพลาด แต่พบข้อผิดพลาดในการเลี้ยวซ้าย-เลี้ยวขวา ของรถเข็นผู้พิการการทดสอบในช่วงน้ำหนัก 80 , 90 และ 100 กรัมขึ้นไป ส่วนการควบคุมการเคลื่อนที่สองทิศทางเดียวของรถเข็นผู้พิการที่ควบคุมด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะผ่าน Gyroscope พบว่าในช่วงน้ำหนัก 40 , 50 และ 60 กรัม สามารถควบคุมรถเข็นและไม่มีการเกิดข้อผิดพลาด แต่พบข้อผิดพลาดในช่วงน้ำหนัก 70 , 80 , 90 และ 100 กรัม ในการเดินหน้าและการเลี้ยวขวา การเดินหน้าและการเลี้ยวซ้าย การถอยหลังและการเลี้ยวขวา และการถอยหลังและการเลี้ยวซ้ายของรถเข็นผู้พิการ