เวย์โปรตีนถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนนท์ ปินตา, อินทิรา สตากล้า, อุบลรัตน์ วิไลรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราวไล ก้อนทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบัน คนไทยได้หันมาสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นจำนวนมากในขณะนี้ การดูแลสุขภาพตัวเองส่วนมากจะเริ่มจากกออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์หรือการกินอาหารเสริม พวกเวย์โปรตีน (Whey Protein) ที่มีส่วนผสมมาจากนมวัวสกัด ผู้บริโภคบางรายที่ต้องการทานเวย์ โปรตีนแต่แพ้นมวัวที่อยู่ในเวย์โปรตีน ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นการทำเวย์โปรตีนที่สกัดมาจากถั่วเหลือง 100% ที่มีคุณค่าทางด้านอาหารครบถ้วนเหมือนมวัวสกัด เพื่อให้ผู้บริโภคที่แพ้นมวัวได้ใช้เวย์ที่สกัดจากถั่วเหลืองแทนได้