การพัฒนาชุดตรวจสอบโลหะหนักด้วยสารเอนโทไซยานิน จากพืชในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีธัช บุญศรี, จักรี ติงมหาอินทร์, ภทรพล ศูนย์จันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เเอนโทไซยานิน เป็นรงควัตถุที่ละลายน้ำได้ จัดอยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เป็นสารให้สีตามธรรมชาติ โดยสรของเเอนโทไซยานินจะเปลี่ยนตามสภาวะกรด – ด่าง จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าแอโทไซยานินเป็นลิแกนด์ ที่สามารถตรวจวัดโลหะหนักได้ และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เราจึงนำพืชที่มีสารเอนโทไซยานิน ที่มีในท้องถิ่นมา 3 ชนิดได้แก่ ลูกหม่อน หมากเม่า มันเทศ ซึ่งสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเรา

จากนั้นเรานำพืชทั้ง 3 ชนิดมาตรวจสอบด้วยเครื่องเครื่อง อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปคโตรมิเตอร์ ว่าพืชตัวอย่างใดให้สารแอนโทไซยานินมากที่สุด แล้วทำมาสร้างแถบสีขึ้นมาโดยการตั้งค่ามาตรฐานจากพืชตัวอย่าง จากนั้นก้สร้างแถบสีจากค่าความเข้มข้นจากโลหะหนักขึ้นมาและนำไปวัดค่าความคลาดเคลื่อนจากน้ำตัวอย่างทราบค่าแน่นอน จากนั้นนำไปทดลองกลับน้ำที่ไม่ทราบค่าแล้วตรวจสอบว่าค่าความเข้มข้นของโลหะนั้นตรงกันหรือไม่