ฟังก์ชันการแจกแจงของความน่าจะเป็นของการเดินแบบสุ่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทยุตส์ ถนอมเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาลักษณะของการแจกแจงของความน่าจะเป็นจากการเดินซึ่งจะมีลักษณะของฟังก์ชันของการแจกแจง