แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และพลวัตของโควิด – 19

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวิมล ม่นจะบก, พรชิตา เหล่าพิพัฒน์ตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จอมขวัญ ภิญโญภาพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญจดี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by the newly discovered coronavirus and is extremely dangerous for people. The COVID-19 virus spreads primarily through droplets of saliva or discharge from the nose when an infected person coughs or sneezes. In this study, we formulate a mathematical model to understand and describe the transmission dynamics of COVID-19 in Thailand by consideration of the both asymptotic and symptomatic in infected individuals. We analyze equilibria and their stability: the disease-free equilibrium point is locally asymptotically stable when R0<1 and the endemic equilibrium point is locally asymptotically stable when R0>1 . Finally, we use numerical technique to explain how COVID-19 transmission contributes the epidemic potential in the next 2 year.