รูปเว้า n ด้านที่เกิดจากการสร้างไฮโพไซคลอยด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทธิรา ญาณสูตร, กรกฎ เมฆสกุลวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องรูปเว้า n ด้านที่เกิดจากการสร้างไฮโพไซคลอยด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปเว้า n ด้านจากไฮโพไซคลอยด์จำนวน n รูป เพื่อหาสูตรทั่วไปของพื้นที่รูปเว้า n ด้านจากไฮโพไซคลอยด์จำนาน n รูป และเพื่อหาสูตรทั่วไปของความยาวรอบรูปของรูปเว้า n ด้านจากไฮโพไซคลอยด์จำนวน n รูป โดยใช้การสร้างรูปเรขาคณิตด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad และพิสูจน์หาความสัมพันธ์