อุปกรณ์ค้นหาและติดตามดาวด้วยระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการศึกษาด้านดาราศาสตร์ภาคสังเกตการณ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชนก กลัดสำเนียง, พัฒนกาญจน์ จีระเสมานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับการศึกษาดาราศาสตร์ที่มากขึ้น เนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีอวกาศ ไปจนถึงการศึกษาอวกาศในปัจจุบัน ( GISTDA ,2564 ) หนึ่งในนั้นคือการศึกษาวัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องดูดาว ซึ่งในปัจจุบันการสังเกตุการณ์วัตถุทางดาราศาสตร์ห่วงลึกก็เป็นหนึ่งในความสนใจของนักดูดาวทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น( ธีระพงษ์ ธนเดโชพล ,2558 )

ซึ่งในการใช้กล้องดูดาวนั้น ย่อมจะต้องใช้ความพยายาม ไม่ว่าจะเป็นในด้านการติดตั้งกล้องดูดาว ช่วงเวลา และการทำ Polar Alignment รวมไปถึงการค้นหาวัตถุทางดาราศาสตร์ห่วงลึก อันเนื่องมาจากสภาพแสงของวัตถุทางที่มีสภาพแสงที่น้อยซึ่งส่งผลให้การสังเกตุการณ์วัตถุเหล่านั้นยากมาก ซึ่งในการสังเกตุการณ์วัตถุท้องฟ้าประเภทนี้ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยปรับกล้องให้ชี้ไปยังวัตถุที่ต้องการศึกษาได้ตลอดเวลาเพื่อชดเชยการหมุนรอบตัวเองของโลกและยังทำหน้าที่ช่วยค้นหาวัตถุท้องฟ้าเหล่านั้นด้วย ( ธีระพงษ์ ธนเดโชพล ,2558) แต่อุปกรณ์เหล่านั้นมีราคาค่อนข้างสูงและใช้งานได้ยากทำให้เป็นอุปกรณ์มีใช้กันอยู่ในวงจำกัดแค่ผู้ที่ชำนาญเท่านั้น

และจากการที่ประเทศไทยได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นเพิ่มศักยภาพการทำงานโดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในระบบการศึกษา และในปัจจุบัน Internet of Things (IoT) เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเรามากขึ้น รวมถึงการนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อประมวลผลกับระบบสมองกลฝังตัว มาใช้งานเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้งานหรือระบบต่างๆ สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น ถูกต้องมากขึ้น แต่ราคาถูกลง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มองความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ ( Digital Learning Center ,2564 )

ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานมีความสนใจในการออกแบบอุปกรณ์เสริมติดตามดาวด้วยระบบสมองกลฝังตัวสำหรับนักดูดาวมือสมัครเล่น เพื่อช่วยในการสังเกตุการณ์และติดตามวัตถุท้องฟ้ามาประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ติดตามดาว เพื่อช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนให้กับบุคคลที่สนใจในการศึกษาดาราศาสตร์ด้วยกล้องดูดาวและเชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตามดาวกับระบบ IoT ( Internet of Things ) กับระบบสมองกลฝังตัวที่สามารถใช้งานได้ง่ายในราคาที่ไม่แพง ตลอดจนการนำสิ่งประดิษฐ์ไปศึกษาและพัฒนาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนมาสนใจทางด้านดาราศาสตร์มากขึ้น