อิทธิพลของฟิล์มคลุมดินเซลลูโลสจากผักตบชวาและธูปฤๅษีที่ส่งผลต่อการลดการระเหยของน้ำ การควบคุมวัชพืช และการแตกยอดใหม่ของต้นฟ้าทะลายโจร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญาเรศ ทรงประสิทธิ์, อภิญญา นาคเนียม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นการจัดทำฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพจากเส้นใยผักตบชวาและธูปฤๅษี ในสัดส่วนต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบและทดสอบหาอิทธิพลของฟิล์มต่อการลดการระเหยของน้ำ การควบคุมวัชพืช และการแตกยอดใหม่ของต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อนำฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพที่มีความเหมาะสมที่สุดไปใช้สำหรับเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของต้นฟ้าทะลายโจรต่อไป