การศึกษาและเปรียบเทียบสูตรอาหารจากธัญพืชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดถังเช่าสีทองของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพล สีตะ, ณ ชนก หิรัญศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิกร จันทร์มาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถั่งเช่าสีทอง( Cordyceps militaris )เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าทางการตลาดค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นยาที่ช่วยบำรุงรักษาร่างกายได้ดี เมื่อรับประทานจะมีผลช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ชะลอความแก่ชราและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำธัญพืชมาใช้เพาะเลี้ยงถังเช่าสีทองลดปริมาณและทดแทนการใช้ซากหนอนแมลงตามเดิม โดยการใช้ธัญพืชตระกูลข้าวเพื่อเป็นอาหารในการเจริญเติบโตให้แก่ถั่งเช่าสีทองเพื่อให้มีต้นทุนในการผลิตที่น้อยลง ธัญพืชที่จะนำมาใช้ในการเพาะถั่งเช่าคือธัญพืชวงศ์ข้าว และวงศ์งา เพราะมีสารอาหารมากมายที่ยังไม่ได้ผ่านการขัดสีออกไปจึงควรนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อ ซึ่งธัญพืชวงศ์ข้าว และวงศ์งาในปัจจุบันก็มีหลากหลายสายพันธุ์มาก ตัวที่มีความน่าสนใจที่จะนำมาใช้ในการทดลอง ได้แก่ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ และงาดำ รวมถึงการที่ธัญพืชนั้นเป็นสารที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลัก และมีปริมาณโปรตีนสูงกว่าธัญพืชทั่วไป ทำให้ถังเช่าสามารถดูดซับไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ง่ายและรวดเร็ว