ระบบรดน้ำหญ้าอัตโนมัติด้วยวิธีการวัดความชื้นในดิน โดยใช้ระบบ microcontroller

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กาจพน เพ็งสลุง, ศักดา ภูคงน้ำ, สิริวัฒน์ ขนันไพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบรดน้ำหญ้า โดยใช้ระบบ microcontroller เป็นโครงงานที่คณะผู้จัดทำมีความสนใจอยากจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาในการใช้งานเครื่องรดน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นและเพื่อช่วยลดอัตราการสูญเสียน้ำโดยสูญเปล่า โดยนำความรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มาก เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและเป็นเครื่องมือที่จะเรียนรู้ ช่วยฝึกฝนให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานเครื่องรดน้ำให้สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาไม่มากก็น้อยอีกทั้งข้อมูลนี้ยังนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการดูแลรักษาสวนหย่อม และมีประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสวนหย่อมอีกทางหนึ่ง