การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมะพร้าวในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora palmivora

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญิณฌา ชาวะหา, วรัชยา ลาดมะโรง, สิมญี่ริน เต้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วนิดา โพธิเสนา, น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมะพร้าวในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora palmivora มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมะพร้าวในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora palmivora โดยได้แบ่งกระบวนการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)การเตรียมสารสกัดหยาบจากเปลือกมะพร้าว 2)การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ Phytophthora palmivora และ 3)การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด จากการศึกษาพบว่าการเตรียมสารสกัดหยาบจากเปลือกมะพร้าว 20 กรัมไปสกัดกับตัวทำละลายเมทานอล สามารถสกัดเป็นสารสกัดได้ 7.86 กรัม คิดเป็นร้อยละผลผลิตได้ 39.3 ในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Phytophthora palmivora พบว่าเส้นใยมีลักษณะแบบมีผนังกั้น (Septate hypha) Sporangium มีรูปร่างแบบรูปไข่หรือรูปวงรี (ovoid) และจากการสังเกตลักษณะของโคโลนี พบว่าโคโลนีมีลักษณะการเจริญเติบโตแบบ stellate จากการทดสอบการยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อรา Phytophthora palmivora โดยผสมสปอร์แขวนลอยกับสารสกัดหยาบจากเปลือกมะพร้าวที่ระดับความเข้มข้น 0% 20% 40% 60% 80% 100% และ Aliette (1600 ppm) บ่มเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าความเข้มข้นของสารสกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อราดีที่สุดคือ 100% รองลงมาคือที่ระดับความเข้มข้น 80% และ 60% ตามลำดับ และในการทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของโคโลนีของเชื้อรา Phytophthora palmivora ที่ระยะเวลาในการทดสอบ 7 วัน โดยนำสารสกัดหยาบจากเปลือกมะพร้าวที่ระดับความเข้มข้น 0% 20% 40% 60% 80% 100% และ Aliette (1600 ppm) ไปผสมกับอาหาร PDA พบว่าความเข้มข้นของสารสกัดหยาบที่มีเปอร์เซ็นต์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของโคโลนีของเชื้อรามากที่สุดคือ 100% รองลงมาคือที่ระดับความเข้มข้น 80% และ 60% ตามลำดับ โดยที่สารสกัดหยาบจากเปลือกมะพร้าวทุกระดับความเข้มข้นพบการงอกของสปอร์เชื้อราและการเจริญเติบโตของโคโลนีของเชื้อรา ยกเว้นที่ระดับความเข้มข้นที่ 80% และ 100% ที่ไม่พบการงอกของสปอร์เชื้อราและการเจริญของโคโลนีของเชื้อรา และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดกับ Aliette (1600 ppm) พบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดี สามารถนำมาใช้แทน Aliette (1600 ppm) ได้