การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นกรองหน้ากากอนามัยที่สามารถย่อยสลายได้ จากเส้นใยเปลือกหน่อไม้และเส้นใยใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิเทพ ศรแผลง, กมลทิพย์ พรหมสุขันธ์, กัญญุตา สีกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วนิดา โพธิเสนา, น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์