การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเก็บกักความชื้นในดินโดยใช้วัสดุปลูกจากวัชพืช 5 ชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก จำปาศรี, พิรญาณ์ ทวีวัน, วณารินทร์ วังทองบง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรจิตา เศรษฐภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์