นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดกระบก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณปริยา บุญหนา, ธัญวีร์ พานทอง, ชนาธินาถ สืบเหล่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พจนี สีมาฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดกระบก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำสบู่ก้อนแข็งและลิปบาล์มจากน้ำมันเมล็ดกระบกและเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดกระบกซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นและช่วยอนุรักษ์พืชท้องถิ่นกระบกเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ พบได้ทั่วไปในป่าแถวภาคอีสาน ผลรูปกลมหรือรูปไข่ ผลอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีเนื้อหุ้มเมล็ดมีเมล็ดเดี่ยวที่โตและแข็ง เนื้อในเมล็ดมีสีขาว เมล็ดกระบกมีค่าความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 3.66% มีปริมาณน้ำมันเฉลี่ยเท่ากับ 59.16 มีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ 95.73 ซึ่งกรดไขมันอิ่มตัวที่พบมากที่สุด คือ Lauric acid (C12:0) 52.11% ที่พบรองลงมา คือ Maristic acid (C14:0) 35.21% และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ร้อยละ 4.27 เมื่อนำไปทำสบู่และนำสบู่ที่ได้ไปทดสอบสมบัติทางกายภาพเปรียบเทียบกับสบู่ตามท้องตลาดได้ผลดังนี้จากผลการทดสอบค่า pH ของสบู่ด้วยเครื่อง pH meter ของสบู่กระบกทั้ง 5 สูตรเปรียบเทียบกับสบู่ตามท้องตลาด 3 ชนิด พบว่าสบู่กระบกทั้ง 5 ชนิดมีค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 9.58 สบู่ตามท้องตลาดมีค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 9.66 ผลการทดสอบการละลายของสบู่จากน้ำมันเมล็ดกระบกทั้ง 5 สูตรและสบู่ตามท้องตลาด 3 ชนิด จะเห็นได้ว่าสบู่กระบกทั้ง 5 สูตรมีความสามารถในการละลายที่ช้ากว่าสบู่ตามท้องตลาด ซึ่งจะส่งผลให้สบู่กระบกสามารถใช้ได้นานกว่าสบู่ตามท้องตลาดทั้ง 3 ชนิด ผลการทดสอบความสามารถในการเกิดฟองของสบู่จากน้ำมันเมล็ดกระบกทั้ง 5 สูตรและสบู่ตามท้องตลาดพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที จะเห็นได้ว่าสบู่กระบกทั้ง 5 สูตรมีความสามารถในการเกิดฟองมากกว่าสบู่ตามท้องตลาดทั้ง 3 ชนิด ผลการทดสอบความยากง่ายในการล้างออกของสบู่จากน้ำมันเมล็ดกระบกทั้ง 5 สูตรและสบู่ตามท้องตลาด จะเห็นได้ว่าสบู่กระบกทั้ง 5 สูตรผ่านตามเกณฑ์การทดสอบความยากง่ายในการล้างออกคือปริมาณน้ำในการล้างออกไม่เกิน 350 ml สบู่กระบกทั้ง 5 สูตรจะเห็นว่ามีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน สบู่ที่ได้เมื่อนำไปใช้สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดี ไม่ทำให้ผิวแห้ง สามารถใช้เป็นสบู่ล้างหน้าได้ และสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของผิวของแต่ละบุคคล