สบู่ก้อนอัลมอนด์อีสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดินนท์ จอมหงษ์, ปรารถนา อยู่สวัสดิ์, เนติธร วรรคสังข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พจนี สีมาฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องสบู่ก้อนอัลมอนด์อีสานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำสบู่จากน้ำมันเมล็ดกระบก เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบของน้ำมันจากเมล็ดกระบกและเพื่อตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันที่เป็นโครงสร้างทางเคมีที่เป็นองค์ประกอบใน Triglyceride ที่อยู่ในน้ำมันกระบก กระบกเนื้อในเมล็ดมีสีขาว ซึ่งจากการสังเกตลักษณะเนื้อในของกระบกน่าจะมีน้ำมันเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากเมื่อเรานำกระบกมารับประทานจะมีรสหวานมัน และเมื่อทานไปจะรู้สึกเหมือนมีไขติดที่เพดานปาก ดังนั้นโครงงานนี้จึงนำเนื้อในเมล็ดกระบกมาสกัดน้ำมันและวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในน้ำมันกระบกที่สกัดได้ เพื่อนำไปผลิตเป็นสบู่ โดยจากการสกัดน้ำมันจากเมล็ดกระบกและกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบพบว่าค่าร้อยละความชื้นในเนื้อกระบกก่อนการสกัดพบว่าร้อยละความชื้นเฉลี่ยในเนื้อกระบกเท่ากับ 11.83 และเมื่อผ่านกระบวนการสกัดน้ำมันโดยแช่ในสารละลายเฮกเซนแล้วนำของเหลวที่ได้จากการสกัดไปกลั่นแยกน้ำมันกระบกออกจากสารละลายเฮกเซนจะได้ปริมาตรเฉลี่ยของน้ำมันกระบกเท่ากับ 122.5 ml ร้อยละเฉลี่ยของน้ำมันในเมล็ดกระบกเท่ากับ 27.77 จากนั้นนำไปวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันที่เป็นโครงสร้างทางเคมีในน้ำมันกระบกด้วยเทคนิค Infrared Spectroscopy (IR) หมู่ฟังก์ชันที่พบคือ C – H , C = O, C – O – Cและ (CH2)nแต่ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างกัน และเมื่อนำน้ำมันเมล็ดกระบกไปวิเคราะห์หาปริมาณกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบด้วยเทคนิค Gas Chromatography (GC) ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคดังกล่าวจะเห็นได้ว่าน้ำมันกระบกจะมีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ 95.73 และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ร้อยละ 4.27 ส่วนน้ำมันปาล์มจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ร้อยละ 63.80 และมีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นองค์ประกอบร้อยละ 36.20 ดังนั้นน้ำมันกระบกเมื่อตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจะกลายเป็นไขส่วนน้ำมันปาล์มจะเป็นของเหลว ณ อุณหภูมิเดียวกัน และเมื่อนำน้ำมันเมล็ดกระบกที่ได้ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน น้ำมันเมล็ดกระบกสามารถนำทำเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ได้ดี โดยสบู่ที่ได้เป็นก้อนแข็ง มีลักษณะสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอมของกระบก มีฟองละเอียดหนานุ่ม มีความสามารถในการชำระล้างสิ่งสกปรกออกได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ทำให้ผิวแห้งเมื่อเทียบกับสบู่ก้อนทั่วไป และเมื่อนำไปทดสอบวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) โดยใช้กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ สบู่น้ำมันเมล็ดกระบกมีค่า pH เท่ากับ 9 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน