ไฮโดรเจลช่วยลดการรดน้ำในการปลูกทุเรียนสกัดจากเซลลูโลสในฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนันท์ สิงพรหม, ณิชกุล ภู่เกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไฮโดรเจลช่วยลดการรดน้ำในการปลูกทุเรียนสกัดจากเซลลูโลสในฟางข้าว เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทางคณะผู้จัดทำต้องการนำฟางข้าวเหลือใช้จากเกษตรกรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อลดอัตราการเผาฟางข้าว ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ โดยไฮโดรเจลที่ได้จะสามารถกักเก็บน้ำหรืออุ้มน้ำได้สูง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงนำไฮโดรเจลที่สังเคราะห์จากฟางข้าวมาประยุกต์ใช้ในการปลูกทุเรียน โดยวิธีการใช้งานคือนำไฮโดรเจลไปใส่ไว้รอบๆโคนต้นทุเรียน เพื่อให้ไฮโดรเจลช่วยกักเก็บน้ำจากการรดน้ำโดยสปริงเกอร์ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ต้นทุเรียนได้รับน้ำอย่างเพียงพอและลดความถี่ในการรดน้ำ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย