การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกอบเชยในการยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริวิชญ์ วงศ์โยธา, ธนัท ศรีวงค์, ศิรชัช โพธิ์หย่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดอบเชยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E. coli เพื่อพัฒนาการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E. coli ในทางเดินอาหารสุกร และเพื่อพัฒนาการยับยั้งแบคทีเรียโดยใช้ประโยชน์จากสารในพืชสมุนไพร