การศึกษาประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนโปรตีนจากถั่วเหลืองในการติดสีย้อมของผ้าฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิพรรษ ใจคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาในการย้อมสีผ้าทอของหมู่บ้านธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นสินค้า OTOP ที่สำคัญ นั่นก็คือสีย้อมที่ติดเนื้อผ้าได้น้อย เมื่อผ่านการซักทำความสะอาดด้วยน้ำทำให้สีซีดไม่สวยงาม จำเป็นต้องย้อมสีซ้ำหลาย ๆ ครั้ง จากการศึกษางานวิจัยพบว่าผ้าฝ้ายที่ปรับสภาพด้วยน้ำถั่วเหลืองเพื่อให้โปรตีนเข้าไปเกาะที่ผิวผ้าฝ้ายมีผลทำให้สีติดผ้าดีขึ้น และยิ่งเมื่อสลายพันธะเปปไทด์ของโปรตีนให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับนาโนเมตร โปรตีนจะมีความเสถียรและมีคุณสมบัติหนึ่ง คือ สามารถแทรกเข้าไปยึดเกาะกับเนื้อผ้า ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงคาดว่าผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมผ้าทอของหมู่บ้านธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยผู้วิจัยมีวิธีการดำเนินการศึกษา 2 ขั้นตอน คือ (1) การสกัดนาโนโปรตีนจากถั่วเหลืองด้วยวิธีการตกตะกอนและตรวจขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของนาโนโปรตีนที่สกัดได้โดยใช้เครื่อง SEM (2) การทดสอบประสิทธิภาพของนาโนโปรตีนในการช่วยติดสีย้อมของผ้าฝ้าย โดยนำนาโนโปรตีนที่สกัดได้จากขั้นตอนที่ 1 ไปใช้ปรับสภาพผ้าฝ้ายก่อนการย้อม เพื่อทดแทนการปรับสภาพผ้าฝ้ายแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน (ใช้น้ำแช่จากต้นถั่วเหลือง) จากนั้นนำผ้าที่ปรับสภาพไปย้อมสี แล้วนำสารละลายที่เหลือจากการซักล้างครั้งที่ 3 ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer ส่วนผ้าที่ได้จากการย้อมนำไปหาค่า RGB