การศึกษาประสิทธิภาพฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยสารสกัดจากใบและฝักของส้มป่อยโดยวิธีDPPH

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นคร เป็งเรือน, นิพาวรรณ ปัญญาหล้า, นิชชานันท์ สะเอียบคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ, ปิยะวรรณ ปัญญะโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาอนุมูลอิสระได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ ความบกพร่องและยังทําลายโครงสร้างดีเอ็นเอเปลี่ยนสภาพโปรตีนและไขมันของเยื่อหุ้มเซลล์ก่อให้เกิดโรคร้ายภายในร่างกายหลากหลายชนิด

ปัจจุบันคนเรากลับหันมารับประทานผักผลไม้และพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคมากขึ้นเนื่องจากเชื่อว่ามีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ยาและเป็นแหล่งสําคัญของสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่นวิตามินซี วิตามินอี ซึ่งส้มป่อยมีสารที่ชื่อว่าซาโปนินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเเละเป็นพืชที่รู้จักกันดีในทางภาคเหนือของไทย โดยจากศึกษาเบื้องต้นและพบว่า มีการกล่าวถึงคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในฝักและใบ ได้แต่ไม่ได้มีการระบุว่าฤทธิ์การต้านประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระใบของส้มป่อยว่ามีประมาณมากน้อยเพียงใดและถือยังสามารถใช้สมุนไพรพื้นบ้าน สามารถต่อยอดนำไปใช้ทําให้ส้มป่อยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากใบเ้ละฝักของส้มป่อย โดยใช้วิธีการสกัดวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH จากนั้นเมื่อทราบว่าส่วนใดของส้มป่อยมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดถือว่าสามารถใช้สมุนไพรเพื่อต่อยอดนำไปใช้ทําให้ส้มป่อยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ