โปรเเกรมตรวจจับเม็ดเลือดเพื่อประเมินภูมิคุ้มกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริยากร ดุษฎีกุลชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการผนวกความสามารถของคอมพิวเตอร์กับความรู้ทางชีววิทยาเพื่อพัฒนาโปรเเกรมตรวจจับเม็ดเลือดแบบ real-time โดยใช้จำนวนเลือดเเละเวลาที่น้อยลงรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย