การศึกษาผลของสารสกัดจากไข่หอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของไหมอีรี่และคุณภาพของเส้นไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพร พูนพิพัฒน์, วริทธิ์ธร ไชยทัพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนอนไหมอีรี่(Samia ricini) เป็นหนอนไหมเศรษฐกิจในประเทศไทย รังไหมซึ่งประกอบด้วย โปรตีนไฟโบรอินและเซอริซีนถูกเก็บและปั่นไหมเพื่อใช้เส้นใยและตัวดักแด้เป็นอาหารที่มี่โปรตีนสูง ดังนั้นคุณภาพของพืชอาหารที่เลี้ยงส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของเส้นใยไหมที่ได้ จึงทดลองใช้สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่ซึ่งมีโปรตีนสูงในการเพิ่มน้ำหนักของหนอนกระทู้หอม สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่นั้นจึงเปรียบได้กับอาหารเสริมสำหรับหนอน ไหมอีรี่เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มเส้นใยไหม การเพิ่มปริมาณโปรตีนในดักแด้ น้ำหนักดักแด้ น้ำหนักรังไหม เพิ่มแนวโน้มการฟักของไข่หนอนไหมและคุณภาพเส้นใยที่ได้จากหนอนไหม