การศึกษาบทบาทแมลงมวนหน้าคนต่อการเป็นผู้บริโภคซากอินทรีย์ (Scavenger)และการเป็นดัชนีชี้วัดความเฉพาะเจาะจงของระบบนิเวศน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกวลิน หิรัญกิตติกร, ศุภลักษณ์ ซื่อตรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, นริศตา ด้วงต้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์