การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงในกล่องทึบและกล่องโปร่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารยา ตาแสน, ชนัดดา งามดี, ศรสวรรค์ จันทะเล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวณัฐ โพธิ์งาม, นงนุช แสนเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงในกล่องทึบและกล่องโปร่ง เพื่อศึกษาสถานที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าในการจำหน่าย โดยโครงงานนี้มีการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช 2 แบบ คือ เลี้ยงในกล่องทึบและกล่องโปร่ง แล้ววัดขนาดของกุ้ง ซึ่งจะวัดตั้งแต่ปลายกรีที่ส่วนหัวของกุ้ง ไปจนถึงปลายหางของกุ้ง ไม่นับรวมก้าม แล้วบันทึกผลทุกๆ สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือน แล้วนำผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและนำมาเปรียบเทียบกัน