แผ่นวงจรพิมพ์ (printed circuit board: PCB) จากพลาสติกชีวภาพนำไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุขิตา ภูชะธง, วิภาดา คำสุรีย์, วรรณรัตน์ บุญชาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช, วิริยา ตาสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันของเรา มักมีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งภายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกชนิด ต้องมีแผ่นวงจรควบคุม เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานลง ทั้งตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบภายในก็จะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการรีไซเคิลในโรงงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด หลายประเทศในสหภาพยุโรปจะไม่มีการรีไซเคิลพลาสติกจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการปล่อยสารฟิวแรน (furans) และ สารไดออกซิน (dioxins) เข้าสู่บรรยากาศ และในหลายประเทศที่กำลังพัฒนาจะมีการกำจัดขยะเล็กทรอนิกส์นี้โดยการ ฝังกลบหรือเผาในเตาเผาขยะ ซึ่งการกำจัดโดยวิธีการเหล่านี้ต่างก็เป็นการเพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และในประเทศไทยเองก็ยังไม่มีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน ทำให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งอยู่ในขั้นตอนการคัดแยก ด้วยปัญหาเหล่านี้ ทำให้คณะผู้จัดทำต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดเป็นชิ้นงานหรืออุปกรณ์ที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าซึ่งเทียบเท่ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ถือเป็นการลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ คณะผู้จัดทำมีแนวคิดในการนำพลาสติกชีวภาพที่ได้จากชานอ้อย มาผสมกับยางพาราเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณสมบัติด้านความเหนียว ไม่เปราะแตกง่าย มาทำเป็นแผ่นวงจรพิมพ์(printed circuit board) ที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยนำพลาสติกชีวภาพที่ขึ้นรูปได้นี้มาเพิ่มความสามารถในการนำไฟฟ้า ด้วยการใส่กราฟีน ซึ่งเป็นผลึกคาร์บอนรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ได้แผ่นวงจรพิมพ์(printed circuit board) ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแผ่นวงจรพิมพ์(printed circuit board) ตามท้องตลาดที่ผลิตจากพลาสติกเคลือบด้วยโลหะทองแดง แต่แผ่นวงจรพิมพ์ที่ได้จากพลาสติกชีวภาพนี้ จะไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ย่อยสลายได้ในอนาคตอีกด้วย