การพัฒนาอาหารไก่จากกากมะพร้าวและไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาราภัทร จำปาเงิน, พิมฤทัย โคตนนท์, เหมสิริ แสนตุ้มทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุริยา โพธิ์เปี้ยศรี, ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในชีวิตประจำวันมีการประกอบอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบ ซึ่งสิ่งที่เหลือจากการประกอบอาหารคือกากมะพร้าว และหอยเชอรี่ยังเป็นศัตรูพืชสำคัญที่ทำลายข้าวในนา

ผู้พัฒนาจึงได้นำกากมะพร้าว และเปลือกหอยเชอรี่มาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาอาหารไก่ที่เสริมโปรตีนและลดไขมันในตัวไก่พันธุ์พื้นเมือง โดยในกากมะพร้าวมีโปรตีน แต่มีไขมันชนิดอิ่มตัวเมื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ทำให้ไขมันในซากมีลักษณะเป็นมันแข็ง ซึ่งไคโตซานที่สกัดจากเปลือกหอยเชอรี่สามารถจับกับไขมันในทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังทําให้เกิดสภาพหนืดในลําไส้เล็ก ซึ่งขัดขวางการดูดซึมไขมัน จึงอาจช่วยยลดไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกายสัตว์ได้