แผ่นอนุบาลกล้ากล้วยไม้จากสมบัติการดูดซับน้ำของไบโอเซลลูโลสที่ผลิตจากเปลือกสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาศิริ พรหมหนู, สายฝน มะโนหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สับปะรด (ชื่อทางวิทยาศาตร์: Ananas comosus) เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากแถวๆทวีปอเมริกาใต้ ลำต้นมีขนาดสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร การปลูกก็สามารถปลูกได้ง่ายโดยการใช้หน่อหรือที่เป็นส่วนยอดของผลที่เรียกว่า จุก มาฝังกลบดินไว้ และออกเป็นผล เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลักษณะคล้ายตาล้อมรอบผล (มัลลิกา ศรีจันกลัด,2553) และสับปะรดยังเป็นพืชที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีการส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์ เช่น สับปะรดผลสด สับประรดอบแห้ง สับประรดกวน น้ำสับปะรด สับปะรดกระป๋อง หรือแม้แต่เศษเหลือของสับประรดก็ยังใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ (วิชิต พันธ์เพียร,2560) สถานการณ์ราคาสับปะรดในปัจจุบันขณะนี้มีราคาตกต่ำ เนื่องจากเกษตรกรรายเก่าและรายใหม่ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนการปลูกสับปะรดส่งโรงงาน มาเป็นปลูกเพื่อขายผลสดมากขึ้น(ฉัตรชัย ประดิษฐ์วัฒนา,2560) และจึงมีการปลอกเปลือกสับปะรดและทิ้งไว้เป็นจำนวนมากทำให้เกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นประสบการณ์ตรงของผู้ดำเนินโครงงาน ผู้ดำเนินโครงงานจึงเกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโดยการนำเปลือกสับปะรดที่ถูกทิ้งไว้มาหมักทำให้เกิดแผ่นไบโอเซลลูโลสเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและลดมลพิษทางกลิ่น และเนื่องจากแผ่นไบโอเซลลูโลสที่ได้จะมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำ(อาศิรา พนาราม,2542) ทางผู้ดำเนินโครงงานจึงนำแผ่นไบโอเซลลูโลสที่ได้ไปทำเป็นถุงห่อรากกล้วยไม้เพื่อช่วยในการดูดซับน้ำจากอากาศของกล้วยไม้ เพราะกล้วยไม้เป็นพืชที่ควรรดน้ำวันละครั้งยกเว้นวันที่ฝนตก การรดน้ำกล้วยไม้ควรรดในเวลาที่แดดไม่ร้อนจัด ฉะนั้นช่วงเวลากลางวันจึงเป็นเวลาที่กล้วยไม้ต้องใช้รากดูดความชื้น