การพัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพจากไคโตซานในเปลือกกุ้งและกากกาแฟเพื่อใช้ในการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญยวัจน์ เมธาธัญญรัตน์, ปทิตตา ศิริขันธ์, อชิรญา แผ่นทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิธาน มั่นคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเรานั้น มีการบริโภคอาหารต่างๆมากมาย ซึ่งส่วนต่างๆของอาหารที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะก่อให้เกิดขยะ อาทิเช่น เปลือกกุ้งและกากกาแฟ ผู้จัดทำโครงงานจึงได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัญหา Food waste ที่กำลังมีมากขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความคิดที่จะนำขยะเหล่านี้ มาสร้างเป็นถุงเพาะชำชีวภาพเพื่อที่จะลดขยะ โดยได้แบ่งขั้นตอนการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมสารสำหรับขึ้นรูปถุงเพาะชำ ขั้นตอนที่ 2 การนำสารมาขึ้นรูปเป็นแผ่น ขั้นตอนที่ 3 การทดลองคุณสมบัติของถุงเพาะชำ จึงเห็นว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของเปลือกกุ้งและกากกาแฟที่มีคุณสมบัติช่วยในการเจริญเติบโตของพืชเและถุงเพาะชำยังสามารถใช้ได้จริงในงานเกษตรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้ดินและพืช