การพัฒนาทิชชูเปียกที่มีสารสกัดจากผลตะโกนาเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบริเวณเท้าของมนุษย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยรัตน์ คงอยู่, ปราชญา เทพา, มัญชุภา มูลกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาภรณ์ กาสุริยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสาระสำคัญที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนังจากผลตะโกนาสุก มีจุดประสงค์เพื่อนำสารสกัดหยาบที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทิชชูเปียกทำความสะอาดผิวหนัง โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ชุด และใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน โดยจะกลั่นจากเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 40% 50% 60% 70% และ80% ตามลำดับ เพื่อมาทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากเท้าในอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งผลลัพธ์ออกมาว่าสารสกัดจากผลตะโกนาที่มีความเข้มข้น 80% มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบริเวณเท้าได้มากที่สุดตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น