การพัฒนากระถางเพาะชำจากฟองน้ำแต่งหน้าเหลือทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รั่วอัน หลี่, ชนกพร เพิ่มพูล, ภัทรศยา เทวนุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนากระถางเพาะชำจากวัสดุเหลือทิ้งในกลุ่มฟองน้ำแต่งหน้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง ที่ก่อให้เกิดขยะปริมาณมหาศาลในวงการเครื่องสำอาง โดยจะทำการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของกระถางด้วยการนำไปเพาะเมล็ดพันธุ์พืช สังเกตและบันทึกผล อัตราการงอกของเมล็ด อัตราการเจริญเติบโต และปริมาณผลผลิตของต้นพืชเมื่อเทียบกับกระถางทั่วไป รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติด้านวัสดุศาสตร์ เช่น ความพรุน การดูดซับน้ำ และอัตราการย่อยสลายของกระถาง