การศึกษาประสิทธิภาพของพืชที่มีสีดอกแตกต่างกันต่อความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชยา ผดุงกิจ, ธิรดา ศรีสังข์, ญาณิษา โคตรพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวะ ปินะสา, มิยาวดี หาโกสีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของพืชที่มีสีดอกแตกต่างกันต่อความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศของพืช 4 ชนิด ได้แก่ ต้นทองอุไร ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นหางนกยูง ต้นตะแบก ที่มีอายุไล่เลี่ยกัน มีวัสดุอุปกรณ์หลัก คือ กล่องทึบ เครื่องพ่นควัน และพืชที่มีสีดอกแตกต่างกัน 4 ชนิด โดยประดิษฐ์กล่องทึบขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร จากกล่องกระดาษเป็นจำนวน 20 กล่อง จากนั้นเจาะรูที่กล่องเพื่อเปิดและปิดรับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้วนำพืช 4 ชนิดมาบรรจุกล่องโดยแบ่งเป็นส่วนของใบ ดอก ใบและดอก ใบ ดอกและน้ำ ของพืชแต่ละชนิด อย่างละ 5 กล่อง นำกล่องไปวางไว้บริเวณเดียวกัน แล้วใช้เทปพันรอบกล่องเพื่อทำให้กล่องอยู่ในระบบปิด จากนั้นปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องพ่นควันเข้าสู่กล่อง ทำการวัดค่าปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทุก ๆ 3 ชั่วโมง ทำการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ของแต่ละกล่องเป็นร้อยละ