โลกดาราศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวี สะดี, ชลธิชา สีหาบง, สุกัญญา ภิรมย์พร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรชัย ศรีสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก มนุษย์ได้นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ ซึ่งมีทั้งขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต อย่างเช่น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องทีใช้ในครัวเรือนและภายในอาคารสำนักงาน จนถึงวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่มีกระบวนการที่ซับซ้อน อาทิ การสร้างเครื่องมือด้านการแพทย์ได้แก่ การผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ การใช้รังสีวินิจฉัยโรค เป็นต้น ทางด้านเกษตรกรรมได้แก่ ตัดต่อพันธุกรรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทางด้านการสื่อสารได้แก่ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม อีกทั้งยังมีด้านการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ สารเคมีเป็นต้น จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ดังนั้นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นับเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา การปลูกฝังให้มีความรักในด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยควรเริ่มที่เด็กและเยาวชน เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและสมอง เป็นวัยที่มีการเรียนรู้ เราจึงสามารถปลูกฝังได้ง่าย เมื่อเยาวชนมีการเรียนรู้แล้วทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ และเกิดทักษะด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เราสามารถกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเยาวชน อาจจะเริ่มจากกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดทักษะทางความคิด การคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักการสังเกต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของผู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้และเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเยาวชนมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และประเทศชาติ แต่ในการพัฒนาเยาวชนต้องอาศัยหลาย ๆ หน่วยงาน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งทางด้านทุนทรัพย์ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยเปิดโอกาสให้กับเยาวชน กระตุ้นให้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นก้าวแรกและนำไปสู่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

สื่อการเรียนรู้ "โลกดาราศาสตร์” เป็นการบูรณาการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและแตกต่างกว่าสื่อชนิดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สมาชิกจะสร้างสื่อการเรียนการสอนให้มีความโดดเด่นทั้งในด้านเนื้อหา เทคนิคต่าง ๆ การนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจในรูปแบบเชิงประยุกต์เทคโนโลยีในปัจจุบันเช่น สื่อมัลติมีเดียซึ่งประกอบไปด้วย รูปภาพ วีดีโอ เสียง และแบบทดสอบ เป็นต้น