“Pararubbot” ไลน์แชตบอทสำหรับวินิจฉัยโรคจากใบยางพาราผ่านภาพถ่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร เศวตะดุล, กิตติ ตุลยนิษกะ, แทนธรรม โออินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระยุทธิ์ นิลละออ, ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างไลน์แชตบอท “Pararubbot” ที่ใช้สำหรับการวินิจฉัยโรค โดยการจำแนกภาพใบต้นยางพารา และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพความแม่นยำในการทำงานของไลน์แชตบอท “Pararubbot” โดยการจำแนกภาพใบต้นยางพารา ทั้งหมด 6 โรค ได้แก่ โรคราแป้ง โรคใบจุดก้างปลา โรคใบร่วงจากเชื้อราไฟทอปธอรา โรคใบร่วงชนิดใหม่ โรคใบจุดตานก และโรคใบจุดนูน มีวิธีดำเนินการวิจัยเริ่มจากการนำเข้าข้อมูลภาพใบยางพาราที่เป็นโรค จากนั้นนำภาพไปประมวลผลภาพ และนำไปวิเคราะห์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น เมื่อได้ฐานข้อมูลภาพแล้วจึงนำไปพัฒนาเป็นไลน์แชตบอท “Pararubbot” พบว่า ไลน์แชตบอท “Pararubbot” สามารถวินิจฉัยโรคโดยการจำแนกภาพใบต้นยางพารา ทั้งหมด 6 โรค ได้ถูกต้องและแม่นยำคิดเป็นร้อยละ 80