การศึกษาการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์โดยเอมีนชนิดตติยภูมิที่กระตุ้นด้วยอนุพันธ์แอลกอฮอล์โดยใช้วิธีการคำนวณและแมชชีนเลิร์นนิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลากร พรจริยะวัชร์, กฤษฐิ์ อัศวัฒน์วิไกร, ภคนันท์ ลี้ภากรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนา ไม้หอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ การจับคาร์บอนไดออกไซด์ถูกระบุว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นศึกษาการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ของเอมีนชนิดตติยภูมิที่กระตุ้นการทำงานด้วยอนุพันธ์แอลกอฮอล์โดยใช้การคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์และแมชชีนเลิร์นนิง การคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์จะถูกนำมาใช้เพื่อศึกษากลไกระดับโมเลกุลสำหรับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้เอมีนชนิดตติยภูมิที่กระตุ้นด้วยอนุพันธ์แอลกอฮอล์ ซึ่งยังไม่ถูกรายงานในเอกสารอ้างอิงมาก่อน โดยในงานนี้วางแผนที่จะศึกษาเอมีนชนิดตติยภูมิประมาณ 20 ชนิด เช่น เตตระเมทิลเอทิลีนไดเอมีน เตตระเมทิลบิวเทนไดเอมีน เป็นต้น และอนุพันธ์แอลกอฮอล์ 5 ชนิด เช่น เอทานอล เอทิลีนไกลคอล เป็นต้น ซึ่งผลจากการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาจะทำให้สามารถทำนายชนิดของเอมีนชนิดตติยภูมิและอนุพันธ์แอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ข้อมูลจากการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อนำมาศึกษาต่อโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิงเพื่อออกแบบและพัฒนาสมการสำหรับการทำนายพลังงานกระตุ้นซึ่งนำไปสู่การคัดกรองวัสดุต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้รวดเร็วขึ้น