การศึกษาปริมาณของไมโครพลาสติกในปลาทูลัง จากตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศกร พัฒนา, ศิรวัฒน์ ศรีไตรรัตน์, คณิน บริสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปริมาณของไมโครพลาสติกในปลาทูลัง จากตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณและชนิดของไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารและเนื้อของปลาทูลัง โดยเก็บตัวอย่างปลาทูลังจากตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยนำทางเดินอาหารและเนื้อของปลาทูลังมาสกัดด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น 12% (H2O2) และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 2% (KOH) จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรองขนาด 20 µm และนำมาตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อสำรวจปริมาณ ความยาว และสีของการปนเปื้อนในทางเดินอาหารและเนื้อของปลาทูลัง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติก ผลการศึกษาพบว่ามีปริมาณไมโครพลาสติกในเนื้อของปลาทูลังจากตำบลทุ่งยาว มีปริมาณเฉลี่ยต่อตัวน้อยกว่า ในทางเดินอาหาร