การหาค่าจริงของ SinA CosA TanA เมื่อ A มีค่าเป็นหน่วยองศา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาศิริ มหาทรัพย์, อนัญญา พรมชัย, ธนายุทธ โด่งดัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศินี เพ็ชรรุ่ง, มนธิรา ชื่นชมพุทธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการหาจริงของSinA CosA TanA เมื่อ A มีค่าเป็นหน่วยองศา โดยศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับค่าจริงของ SinA CosA TanA เมื่อ A มีค่าเป็นหน่วยองศา สูตรตีโกณมิติที่เกี่ยวข้อง และศึกษาเพิ่มเติมในการแก้สมการกำลังสามเพื่อนำมาหาค่าจริงของ SinA CosA TanA เมื่อ A มีค่าเป็นหน่วยองศา โดยตรีโกณมิติมีความสำคัญต่อสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น การใช้คุณสมบัติของสามเหลี่ยม (triangulation) กับการวัดระยะทางของดวงดาว ฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันโคไซน์กับการอธิบายเกี่ยวกับคลื่นเสียงและคลื่นแสง นอกจากนี้ตรีโกณมิติยังสามารถประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ การอัลตราซาวด์ เภสัชกรรม อุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และการพัฒนาเกม เป็นต้น ซึ่งในการนำไปใช้ต่าง ๆ ถ้าเราใช้ค่าจริงจะทำให้เราสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำมากขึ้น จากการศึกษาเกี่ยวกับค่า พบว่า ถ้ากดหาค่าในเครื่องคิดเลขหรือตารางฟังก์ชั่นตรีโกณมิติจะได้ค่าเป็นทศนิยมหลายตำแหน่ง ซึ่งเป็นค่าประมาณไม่ใช่ค่าจริง คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาหาค่าจริงของ โดยใช้สูตรตรีโกณมิติ ร่วมกับการแก้สมการกำลังสาม โดยใช้สูตรของคาร์ดาน และเมื่อได้ค่าจริงของ Sin3 สามารถนำแนวทางการหาค่า Sin3 มาคำนวนหาค่า Sin6 และ Sin9 แล้วหาค่า Sin5 จากการใช้สูตรมุม 3 เท่า ร่วมกับการแก้สมการกำลังสามโดยใช้สูตรของคาร์ดาน และนำแนวทางการหาค่า Sin5 มาคำนวนหาค่า Sin10 ในทำนองเดียวกัน โดยค่าจริงของSinA CosA TanA เมื่อ A มีค่าเป็นหน่วยองศา