การหาค่าความจริงของประพจน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกพร ธิคม, จิณห์นิภา ฝั้นถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รายละเอียดของโครงงาน