การศึกษาหาวิธีการหารากคำตอบของพหุนามที่มีดีกรีเท่ากับ 2 โดยไม่ใช้ Quadratic Formula

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร แสงโทโพ, ธีรวุฒิ แสงโทโพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ จันปัดถา, กุมาริกา ยางวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาหาวิธีการหารากคำตอบของพหุนามดีที่มีดีกรีเท่ากับ 2 โดยอาศัยความรู้เรื่องระบบจำนวนและการแยกตัวประกอบของพหุนาม บางพหุนามนั้นการใช้สูตร Quadratic Formula ทําให้การแยกตัวประกอบนั้นทําให้เป็นเรื่องยาก เนื่องจากตัวเลขที่มากทําให้ยากต่อการคิดคํานวณ ทั้งนี้คณะผู้จัดทําจึงเกิดความสนใจว่า มีวิธีอื่นอีกมั้ยที่จะสามารถหารากคําตอบของพหุนามดีกรีสอง โดยไม่ใช้สูตร Quadratic Formula