การศึกษาสารเคลือบผิวกล้วยหอมทองจากสารสกัดไคตินจากเปลือกกุ้งก้ามกรามและเปลือกหอยแมลงภู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนัสนา โพสาวัง, อัญชลี สนสมบัติ, กนกวรรณ เรือนเครือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการศึกษาถึงการเตรียมสารเคลือบผิวโดยใช้เปลือกกุ้งก้ามกรามและเปลือกหอยแมลงภู่ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเคลือบผิวกล้วยหอมทอง รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของกล้วยหอมทองภายหลังการเคลือบผิว ได้แก่ น้ำหนักที่สูญเสียระหว่างการรักษา การเปลี่ยนแปลงสีของเปลือก จากสมมติฐานคาดว่าสารเคลือบผิวจากเปลือกหอยแมลงภู่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษากล้วยหอมทองมากกว่าเปลือกกุ้งก้ามกรามเนื่องจากไคตินในเปลือกหอยแมลงภู่มีปริมาณมากกว่าในเปลือกกุ้งก้ามกราม